Ga naar de inhoud

algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Wanneer de klant een activiteit boekt bij Little Brickroom aanvaardt de klant de volgende voorwaarden en gaat de verbintenis aan om deze na te leven.

Artikel 2 Reserveren, annuleren, verplaatsing of omzetting diensten

2.1 Reserveren workshops

Het reserveren van workshops gebeurt op afspraak (telefonisch of per mail) en wordt per mail door Little Brickroom bevestigd.

Het reserveren van bouwwerken op maat gebeurt op afspraak (telefonisch of per mail). De modaliteiten (ontwerp, prototype, voorschot, startdatum, aantal vergaderingen, raming, leveringstermijn, …) waarbinnen het bouwwerk wordt opgeleverd wordt in samenspraak met de klant vastgelegd. Dit wordt per mail door Little Brickroom bevestigd.

2.2 Annuleren, verplaatsing of omzetting diensten

Opdrachten kunnen in onderling overleg verplaatst worden. Wanneer de klant een opdracht wenst te annuleren zijn de volgende regels van toepassing:

Annuleren voor een geplande standaard workshop:
• Meer dan twee weken voor de start van de workshop: € 0
• Vanaf twee weken voor de start van de workshop: € 25 (administratiekosten)
• Vanaf één week voor de start van de workshop: annuleren is niet meer mogelijk en de totale kostprijs blijft verschuldigd.

Annuleren voor een geplande workshop op aanvraag of op maat:
• Meer dan twee maanden voor de start van de workshop: € 0
• Meer dan één maand voor de start van de workshop: 25% van de kostprijs
• Meer dan twee weken voor de start van de workshop: 50% van de kostprijs
• Minder dan twee weken voor de start van de workshop: 75% van de kostprijs
• Eén week of minder voor de start van de opleiding: annuleren is niet meer mogelijk en de totale kostprijs blijft verschuldigd.

Annuleren voor een gepland bouwwerk op maat:
Indien de klant een order annuleert, is hij gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 50 % op het totaalbedrag van de bestelling, onverminderd alle andere bijkomende schadevergoeding wegens administratieve kosten, uitvoeringskosten, en dergelijke.

Annulatie door Little Brickroom
Wanneer de lesgever onvoorzien ziek zou worden of door overmacht verhinderd is, annuleert Little Brickroom de workshop. In samenspraak met de klant kan gekozen worden voor een verplaatsing of omzetting van de diensten. Little Brickroom heeft het recht om de geplande workshops te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat de organisatie hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding.

3. Offertes, facturatie en betaling

3.1 Offertes

Bij bouwwerken wordt steeds een voorschot van 50% op de offerte gevraagd, te betalen voor de afgesproken startdatum.

3.2 Facturatie en betaling

Little Brickroom stuurt een factuur na afloop van de diensten (tenzij anders vermeldt of afgesproken en schriftelijk bevestigd) aan de klant. De factuur wordt altijd gestuurd naar het afgesproken facturatieadres (per post of via mail). Indien gewerkt wordt met een bestelbon, verwachten we deze ten laatste één week voor de vastgelegde datum en stellen dan de factuur op.

De factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen. De factuur is betaalbaar voor de vervaldag. Bij niet betaling voor de vervaldag wordt een aanmaning gestuurd met het verzoek te betalen binnen de 7 dagen na datum aanmaning.

Bij niet betaling binnen de 7 dagen wordt een laatste aangetekende aanmaning gestuurd met het verzoek te betalen binnen de 7 dagen na datum van deze aanmaning. De extra kost van deze aanmaning bedraagt 10% boven op de factuurwaarde met een minimum van € 25.

Bij niet betaling binnen de betaaltermijn wordt het dossier voor invordering overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. De kosten vallen volledig ten laste van de schuldenaar.

Elke klacht of protest van welke aard ook dient geformuleerd na ontvangstname van de afgeleverde factuur. De klachten moeten bij aangetekend schrijven worden ingediend binnen de acht dagen vanaf ontvangstname van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn is elke klacht onontvankelijk.

Voor alle geschillenover de uitvoering van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechtbank als bevoegd aanwijst. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

4. Intellectuele Eigendom

Little Brickroom behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Op al het materiaal op de website littlebrickroom.be en al het materiaal voor de workshops, ontwikkeld door Little Brickroom, berust het copyright bij David Vanhee.

Het is toegestaan om voor eigen gebruik een kopie of afdruk te maken van het materiaal op de website. Het is niet toegestaan om dit materiaal in enige vorm ter beschikking aan anderen te stellen, te reproduceren of te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van David Vanhee en met vermelding van de bron. Van het materiaal op de website littlebrickroom.be waar het copyright bij een andere partij ligt, is het maken van een afdruk, kopie of het gebruik… enkel mogelijk met de uitdrukkelijke toestemming van de copyrighthouder.

5. Privacy

De gegevens van de klant worden opgenomen in een bestand voor administratieve doeleinden en voor de digitale nieuwsbrief. Ze worden bewaard in onze centrale databank die eigendom is van Little Brickroom. Deze databank is enkel toegankelijk voor bevoegde werknemers.

De versterkte gegevens  (inclusief foto’s en mondelinge informatie) worden door Little Brickroom vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt noch gedeeld. Alle gedeelde gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de workshops of overige diensten uitgevoerd door Little Brickroom.

E-mail adressen verstrekt door de klant kunnen gebruikt worden voor communicatieve doeleinden, zoals het delen van belangrijke informatie (bijvoorbeeld een adreswijziging o.i.d.) en informeren m.b.t. nieuwe diensten en agenda-items. Indien cliënt hier geen behoefte aan heeft, kan hij/zij zich via een link onderaan de e-mail meteen afmelden hiervoor.

In overeenstemming met de Belgische wet op de privacy tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de klant het recht op inzage en verbetering van je bewaarde gegevens. De klant erkent dat de aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingebrachte persoonsgegevens uitsluitend bij de klant berust.

7. Aansprakelijkheid

Little Brickroom kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de aangeboden workshops of overige diensten, noch voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik ervan.

8. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn op te vragen bij Little Brickroom via dvanhee@hotmail.com.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Little Brickroom.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.