Ga naar de inhoud

Welkom in de lucht

Je hebt een microscale vliegtuig aangeschaft in het Provinciaal Archeocentrum te Velzeke. Waarvoor dank.

Deze vliegtuigen hebben allemaal een verhaal in de tentoonstelling ‘Over vliegen, vallen… en opgraven! Luchtvaartarcheologie in Vlaanderen‘.

Hier kan je de instructies vinden om het vliegtuig te bouwen.

Wereldoorlog 1

Wereldoorlog 2

Het is altijd mogelijk dat er een stukje ontbreekt of dat er iets niet duidelijk is.

Contacteer me en we komen er wel uit. Veel plezier met het vliegtuig en altijd blijven bouwen!

© 2022 David Vanhee & Dieter Verbeke

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze gepubliceerde gegevens mag verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Lego® is een handelsmerk van de bedrijven van de Lego Groep. Mijn werken worden niet door de Lego Groep gesteund, geautoriseerd of goedgekeurd.